Ta strona korzysta z ciasteczek, dowiedz się więcej


Infolinia


Jeśli mają Państwo pytania dotyczące

oferty zapraszamy na infolinię, pon.-pt.

w godz. 9-20, tel.: +48 664 484 218

 

Dział Prawny:

porady@doradcyprawa.pl

 

Biuro DoradcyPrawa.pl:

ul. Kopalniana 22a/7

01-321 Warszawa

NIP: PL 118-165-16-57

Regon: 140741937

Regulamin
Regulamin Serwisu  DoradcyPrawa.pl

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług serwisu DoradcyPrawa.pl. Właścicielem serwisu jest DoradyPrawa Łukasz Cieniak z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 118-165-16-57, REGON: 140741937 dalej zwanym „Operatorem Serwisu”.

We wszystkich sprawach zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@doradcyprawa.pl  lub pod numer Infolinii: +48 (22) 487 86 70

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Operator Serwisu – należy przez to rozumieć właściciela serwisu, podmiot prowadzący serwis.
Użytkowniku / Kupującym – należy przez to rozumieć, osobę dokonującej rejestracji w Serwisie.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę, prowadzoną przez Administratora Serwisu.

§1 Określenie zakresu działalności 

1.    Serwis umożliwia zamówienie usług doradczych – świadczonych na rzecz Użytkownika przez Operatora, związanych z funkcjonowaniem serwisu poradyprawne.net.pl. Świadczenie usług obejmuje zagadnienia z zakresu prawa polskiego i prawa wspólnotowego Unii Europejskiej, w tym szczególnie wyodrębnia się:

a. Usługa „Pytanie do prawnika” to bezpłatna usługa przy użyciu formularza zamieszczonego na stronie doradcyprawa.pl polegająca na sporządzeniu informacji z kosztorysem dla użytkownika dotycząca sporządzenia porady prawnej dla przykładowego opisu sytuacji i pytań Użytkownika.

b. Informacja prawna (jako II krok usługi „Pytanie do prawnika”) – Udzielona informacja prawna przez Operatora bazuje na analizie aktualnego stanu prawnego, doktryny i orzecznictwa – odpowiedź zasadniczo wynikająca wprost z przepisów prawnych. Niniejsza informacja prawna opiera się na danych pozyskanych od Użytkownika i Operator nie ponosi odpowiedzialności za dalsze podejmowanie działań na jej podstawie. Pełna analiza prawna wymaga zapoznania się ze szczegółami, dokumentami, obiektywną oceną sytuacji prawnej. Ogólny charakter informacji prawnych uzyskiwanych poprzez usługę „Pytanie do prawnika” ma zapewnić bezpieczeństwo Użytkownika w ewentualnych podejmowanych działaniach.

c. Wysłane „Pytanie do Prawnika” może zostać opublikowane w serwisie PoradyPrawne.net.pl – zapewniając anonimowość Użytkownika oraz zmiany elementów zapytania, aby uniemożliwyły identyfikację sporu. Publikacja słuzy do celów informacyjnych i edukacyjnych danego zagadnienia prawnego.
 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy
 z systemem teleinformatycznym Serwisu
1. Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

3. Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)
1. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi, warunkami, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem     VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika w formie akceptacji kosztorysu otrzymanego z maila: biuro@doradcyprawa.pl

3.    Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

4. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury  elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku – w takim przypadku  zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

§4 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
1. Operator Serwisu, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem  doradcyprawa.pl
§5 Postanowienie Końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin na doradcyprawa.pl

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

REGULAMIN USŁUGI „INFOLINIA OBSŁUGI PRAWNEJ”
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług serwisu DoradcyPrawa.pl. Właścicielem serwisu jest DoradcyPrawa.pl Łukasz Cieniak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 118-165-16-57, REGON: 140741937 dalej zwanym „Operatorem Serwisu”.

We wszystkich sprawach zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@doradcyprawa.pl  lub pod numer Infolinii: +48 (22) 487 86 70

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. SMS Premium – oznacza SMS o podwyższonej opłacie zgodnej z cennikiem SMS/MMS Premium operatorów GSM.

2. Operator / Prawnik Dyżurujący – reprezentant serwisu DoradcyPrawa.pl udzielający porady prawnej.

3. INFOLINIA OBSŁUGI PRAWNEJ – numer pod którym dostępny jest Dyżurujący Prawnik, udzielający porad prawnych.

§1 Zasady ogólne

1. Usługi oferowane są wszystkim Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające otrzymywanie SMS.

2. Usługa jest zamawiana poprzez wysłanie SMS/MMS z kodem danego Produktu na numer SMS/MMS Premium lub wybranie wskazanego numeru telefonicznego w sieci TPSA i podanie wymaganego kodu usługi.

 §2 Opłaty
1. Użytkownik wysyłając SMS Premium w ramach Usługi ponosi opłatę w wysokosci 25 zł brutto (w tym 23% VAT).
§3 Zakres usługi
1. Wysłanie 1 SMS-a Premium o treści AG.PORADY na numer 95550, o wartości 25 zł brutto (w tym 23% VAT), upoważnia Użytkownika do 5 minutowej konsultacji prawnej, z prawnikiem dyżurującym na Infolinii.

2. W przypadku problemów technicznych, odrzucenia połączenia, niewykorzystany limit minutowy porady można wykorzystać w ciągu 48 h od wysłania SMS-a.

3. Przed rozmową z prawnikiem, konsultant może poprosić użytkownika o odczytanie KODU SMS w celu weryfikacji prawa do konsultacji – czas przeznaczony na weryfikację nie jest liczony do przysługującego czasu na konsultację.

4. W celu optymalnego wykorzystania czasu, zaleca się aby Użytkownik sprecyzował wcześniej jasne pytania.

5. W razie skomplikowanej matrerii pytania prawnego, dyżurującyW dniu 2014-05-21 13:24, Jane pisze: prawnik może zarekomendować opisanie problemu i wysłanie na adres biuro@doradcyprawa.pl – w celu dodatkowej wyceny sporządzenia pisemnej opinii prawnej problemu prawnego.

6. Udzielona informacja prawna przez Opertatora bazuje na danych pozyskanych od Użytkownika i Operator nie ponosi odpowiedzialności za dalsze podejmowanie działań na jej podstawie. Pełna analiza prawna wymaga zapoznania się ze szczegółami, dokumentami, obiektywną oceną sytuacji prawnej.

§4 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
1. Operator Serwisu, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem  doradcyprawa.pl
§5 Postanowienie Końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin na doradcyprawa.pl

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

Zaufali nam m.in.

+48664 484 218
Zadzwoń!
biuro@legisprofile.pl